O projektu

Hlavním cílem projektu je posílit sociální integraci rodin ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím implementace nových metod práce s rodinou během poskytování služeb osobní asistence a ve službách poskytujících sociální podporu celkově. Tato on-line platforma byla realizována s finanční podporou Evropské Komise v rámci programu Erasmus+ Programu. Materiály obsažené v tomto dokumentu odrážejí pouze názory autorů, a komise není zodpovědná za informace v něm obsažené.

Klíčové aktivity projektu:
- Školení osobních asistentů – každý z přímých účastníků projektu absolvuje školení zaměřené na využívání nástrojů neformálního vzdělávání při každodenní práci s rodinami.
- Studijní návštěvy pro zástupce cílové skupiny, během nichž osobní asistenti budou sledovat práci svých kolegů z partnerských zemí.
- Testování inovativních metod a nástrojů v každodenní práci s rodinami.
- Konference zacílena na místní, regionální a národní tzv. „hybatele“ sociální politiky každé partnerské země, s cílem šíření dobrých výsledků projektu se zapojením odborníků na neformální vzdělávání a práci s rodinou.

Dílčí cíle projektu jsou:
- Zvyšování odborné kompetence osobních asistentů v oblasti využití moderních metod práce s rodinami.
- Příprava nové formy podpory, která bude adekvátní moderním metodám a bude zahrnovat širší aspekty podpory rodinám. Přizpůsobením metod a technik používaných v procesu poskytování pomoci a jejich následná osvěta má za cíl pozitivně ovlivnit jak samotnou cílovou skupinu, tak i lokální, regionální i národní politiky zabývající se otázkou osobní asistentce či sociálním vyloučením a to v každé partnerské zemi specificky zvlášť.

- Projekt je určen pro zástupce institucí, které podporují jednotlivce a rodiny sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Výsledky / Výstupy:
- On-line vzdělávací platforma "Integrace prostřednictvím vzdělání" – interaktivní vzdělávací nástroj zaměřený na cílové skupiny projektu a další zájemce o danou problematiku. Platforma bude obsahovat workshopy, programy a akční plány, rovněž i individuální pohovory. Budou použity různé neformální metody práce zaměřené především na rozvoj osobní motivace a případové studie.

- Výsledná zpráva z kvalitativního výzkumu skupinových diskuzí (Focus groups) s cílovou skupinou rodin a osobních asistentů. Tato zpráva bude obsahovat analýzu potřeb a očekávání cílových skupin projektu v rámci použití metod neformálního vzdělávání s cílem předcházet sociálnímu vyloučení rodin.
- E – kniha: "Integrace prostřednictvím vzdělávání -  metodika práce a podpory v rodinách". Manuál metod, nástrojů a technik, které by mohly být použity v každodenní praxi při práci s rodinami v osobní asistenci.

Klíčové aktivity vedoucí k přípravě tzv. intelektuálních výstupů

Mezinárodní projektové setkání, při kterých partnerské organizace sdílí příklady dobré praxe. Výsledkem jednotlivých setkání bude příprava výstupů celého projektu, vyhodnocení jednotlivých fází projektu s možností je měnit takovým způsobem, aby řešily co nejlépe potřeby cílové skupiny projektu.

Kvalitativní výzkum skupinových diskuzí (focus group) s cílovou skupinou rodin ohrožených sociálním vyloučením a osobních asistentů. Tento výzkum má řešit aktuální potřeby cílové skupiny, a to především problémy rodin. Proto začneme rozpoznáváním zdrojů, nástrojů a způsobem poskytování služeb osobní asistence. Rovněž bude zjišťován názor samotných příjemců a poskytovatelů služeb. Obě skupiny budou pozváni k účasti na kvalitativním výzkumu provedeném pomocí metody "focus group interview".

Příprava testovací verze metodických nástrojů

Úkolem každého z partnerů bude připravit zkušební verzi metodologie práce, která bude určena pro potřeby finální verze výstupu projektu tj. E-kniha Metodologie práce s rodinami.

Studijní stáže osobních asistentů

Každý z partnerů vybere jednoho osobního asistenta. Tito odborníci se účastní studijních pobytů v každé partnerské zemi a budou dohlížet na aplikované metody práce. 

Školení pro osobní asistenty

V další fázi se výše zmínění odborníci budou podílet na školení pořádané BFI Rakousko. Školení bude vycházet z testovací verze metodologie práce.

Školení pro účastníky projektu

V návazné fázi budou účastníci projektu aplikovat nové metody v jejich každodenní práci s rodinami. Osobní asistenti dostanou scénáře skupinových workshopů a činností stejně jako obrysy pro jednotlivé rozhovory, které jim pomohou inspirovat se a zároveň integrovat své klienty. Účastníci budou také hodnotit výše uvedené metodologické nástroje z hlediska jejich použitelnosti a účinnosti.

Konference s cílem šíření výsledků projektu

V poslední fázi projektu bude uspořádána v každé partnerské zemi jednodenní konference. Bude zde prezentována nová metodologie práce s rodinami. Pozváni budou jak zástupci cílových skupin, kteří se přímo neúčastnili projektu, tak zástupci místní, regionální a národní sociální politiky. Program konference bude obsahovat prezentaci výstupů a dalších výsledků projektu: přednášky, panelové diskuse, semináře, zprávy z testovacích fází a případové studie. Konference bude jedním ze způsobů šíření výsledků naší dvouleté práce, díky nichž máme v úmyslu zachovat udržitelnost výstupů a být zdrojem další inspirace v dlouhodobém horizontu úspěšné práce osobních asistentů.